+ عوامل موثردراخلاق
عوامل موثردراخلاق عوامل زیردرپرورش فضائل اخلاقی موثرست الف- پاک بودن محیط. 58اعراف-26و27نوح-97نسا-56عنکبوت ب-نقش دوستان ومعاشران(کمال همنشین). 36تا38زخرف-51تا57صاقات-27و28فرقان ج-وراثت وخانواده. 37ال عمران-33ال عمران-6تحریم-28مریم- د-تاثیرعلم واگاهی. 55نمل-33یوسف-89یوسف-26قتح-4حجرات- ه-فرهنگ جامعه. 28اعراف-170بقره-58بقره-23زخرف و-تاثیراعمال. 14مطففین-8فاطر-103کهف-103توبه ز-تاثیرتغذیه(لقمه های حلال وحرام). 41مائده-91مائده-51مومنون-


جمعه 12 آبان 1391

عنوان آخرین یادداشتها