+ صفاتی که دراحادیث امده است
صفاتی که دراحادیث امده است. ریشه تمامی صفات ایمان وکفر (شرک ونفاق) است اولی بانی همه صفات نیک ودومی عامل همه صفات ناپسند میباشد. یک-صفات خوب وپسندیده سرشت مومن وکافر وعالم ذر(1441تا1457 )- افرینش خلق بریگانه برستی(1458تا1462)-مومن درصلب کافر باشد(1463 تا1464)-هرگاه خدا خواهد مومن افریند(1465)-صبغه همان مسلمانی است(1466تا1468)-سکینه ایمان است(1469تا1472)- اخلاص(1474تا1479)-شرایع(1480تا1481)-ستونهای دین(1482تا1496)-اسلام حفظ جان کندووسیله ادای امانت گرددولی ثواب اخرت برایمان است(1497تا1502)-هر جا ایمان است مسلمانی هم هست(1503تا1512)-ایمان درهمه اعضای تن بخش است(1513تا1520)-مسابقه درایمان(1521تا)-درجات ایمان(1522تا1527)-نسب اسلام وبنیاد ان(1528تا1530)-خصال مومن(1531تا1534)-صفت ایمان(1535تا1536)-فضل ایمان بر اسلام وفضل یقین برایمان(1537تا1542)-حقیقت ایمان ویقین(1543تا1546)-تفکرواندیشه(1547تا1550)-مکارم(1551تا1558)-فضل یقین(1559تا1569)-رضا به قضا(1570تا1582)-تفویض برخدا وتوکل براو(1583تا1590)-خوف ورجا(1591تا1603)-حسن ظن وخوش بینی بخدا(1604تا1607)-اعتراف به تقصیر(1607تا1611)- طاعت وتقوی(1612تا1619)-ورع-(1620تا1634)عفت(1635تا1642)-اجتناب از محرمات(1643تا1648)-ادای واجبهای الهی(1649تا1653)-استواری برعمل وبیگیری ان(1654تا1659)-عبادت(1660تا1666)-نیت(1667تا1673))-اقتصاد ومیانه روی درعبادت(1674تا1678)-کسیکه عملی باو برسد ثوابی ازخدادارد(1680تا1681)-صبر(1682تا1706)-شکر(1707تا1736)-خوش خلقی(1737تا1754)-خوشروئی(1755تا1760)-راستی وامانت بردازی(1761تا1772)-حیا(1773تا1779)-عفو وگذشت(1780تا1789)-فرو خوردن خشم(1790تا1802)-حلم وبردباری(1803تا1811)-خاموشی ونگهداشتن زبان(1812تا1832)-مدارا وسازگاری(1833تا1838)-نرمش ورفق(1839تا1854) –تواضع(1855تا1867)- دوستی ودشمنی درراه خدا(1868تا1883)-نکوهش دنیا وبیان زهد دردنیا(1884تا1910)-قناعت(1911تا1921)-کفاف(1922تا1927)-تعجیل درکار خیر(1928تا1937)-انصاف وعدالت(1938تا1957)-بی نیازی ازمردم(1958تا1964)-صله ارحام(1965تا1997)-احسان به بدرومادر(1998تا2018)-اهتمام بامور مسلمانان(2019تا1029)- اجلال به سالمندان وبیران(2030تا2038)-اخوت میان مومنان(2039تا2048)-حقی که برای وابسته بایمان وناقض ان ثابت است(2049تا)-برادری بر بایه تعارف(2050)-حق مومن بربرادرخود(2051تا2066)-دیدار برادران(2070تا2086)-مصافحه(2087تا2107)-هم اغوشی(2108تا2109)-بوسیدن(2110تا2115)-مذاکره برادران(2116تا2122)-شادکردن مومنان(2123تا2134)-رواکردن حاجت مومن(2135تا2148)-کوشش درحاجت مومن(2149تا2159)-گشودن گرفتاری مومن(2160تا2164)-اطعام مومن(2165تا2184)-بوشاندن مومن(2186تا2189)-اظهار لطف به مومن(2190تا21199)-خدمت به مومن(2199)-اندرز دادن به مومن(2200تا2205)-اصلاح میان مردم(2206تا2211)-احیاء مومن(2212تا2215)-دعوت خانواده به ایمان(2216تا)-ترک دعوت مردم(2217تا2223)-خدا دین را به کسی دهد که اورا دوست دارد(2223تا2227)-سلامت دین(2228تا2231)-تقیه(2232تا2254)-کتمان وحفظ اسرار(2255تا2270)-مومن ونشانه های او(2271تا2309)-کمی عدد مومن(2310تا2316)-ضا به موهبت ایمان وصبربرهرچه بعد ازاو(2317تا2322)-خاطر جمعی وارامش دل مومن به مومن(2323تا)-انچه خدابواسطه مومن دفع کند(2324تا2326)-مومن دو صنف است(2327تا2329)-اندازه مسوولیت مومن برای صبر برگرفتاری او(2330تا2342)-سختی بلای مومن(2343تا2372)-فضل فقراء مومن(2373تا2397)-دل دو گوش دارد که فرشته وشیطان در انها میدمند(2398تا2400)-روحی که مومن بدان تایید میشود(2401تا)- اندازه واجب درمعاشرت(3583تا3587)-خوش سلوکی بامردم(3588تا3592)-کسیکه رفاقت با اولازم است(3593تا3599)-کسیکه همنشینی بااوبداست(3599تا3609)-دوستی کردن با مردم(3610تا3616)-اگاه کردن برادردینی ازمحبت خود(3617تا3618)-سلام کردن(3619تا3633)-انکه بایدسلام اغازکند(3634تا3638)-درجمع یک سلام ویک جواب کافیست(3639تا3641)-سلام کردن بزنها(3642)-سلام کردن بسائر ملتها(3643تا3654)-نامه نگاری بااهل کتاب(3655تا3656)-چشم بوشی وگذشت(3656تا3658)-عطسه وجواب ان(3654تا3690)-احترام بریش سفید(3691تا3696)-تکریم شخص کریم(3697تا3699)-حق شخص وارد(3700)-مجالس امانت است(3701تا3702)-سربگوشی صحبت کردن(3704تا3706)-کیفیت جلوس(3707تا3720)-شوخی وخنده(3721تا3740)-حق همسایگی(3745تا3756)-حدهمسایگی(3757تا3758)-حق رفیق درسفر(3759تا3763)-نامه نگاری بایکدیگر(3764تا3781)-نهی ازسوزاندن نامه ها(3782تا3786)


جمعه 12 آبان 1391

عنوان آخرین یادداشتها