عوامل موثردراخلاق  چاپ

تاریخ : جمعه 12 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 03:32 ب.ظ

عوامل موثردراخلاق

عوامل زیردرپرورش فضائل اخلاقی موثرست

  الف- پاک بودن محیط.

58اعراف-26و27نوح-97نسا-56عنکبوت

  ب-نقش دوستان ومعاشران(کمال همنشین).

  36تا38زخرف-51تا57صاقات-27و28فرقان

  ج-وراثت وخانواده.

 37ال عمران-33ال عمران-6تحریم-28مریم- 

 د-تاثیرعلم واگاهی.

  55نمل-33یوسف-89یوسف-26قتح-4حجرات-

 ه-فرهنگ جامعه.

   28اعراف-170بقره-58بقره-23زخرف

  و-تاثیراعمال.

 14مطففین-8فاطر-103کهف-103توبه 

  ز-تاثیرتغذیه(لقمه های حلال وحرام).

  41مائده-91مائده-51مومنون-