صفاتی که دراحادیث امده است  چاپ

تاریخ : جمعه 12 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 03:35 ب.ظ

دو-صفات بد وناپسند

آزاروتحقیردیگران(2723تا2733)- استضعاف(2880تا2891)- استغفار ازگناه(2962تا2971)- اصناف مردم(2829تا2830)- اصناف مخالفین(2896تا2901)-  اعتراف بگناه واظهاربشیمانی(2935تا2942)- افشاءاسرار مذهب(2794تا2805) - اقسام گناه(2982تا2983)- انچه ازامت برداشته شده(3042تا3043)- ایمان عاریه(2914تا2918)- ایمان موجب عدم تاثیر گناه است وکفرموجب بی اثری حسنات(3044تا3049)-  بدزبانی(2607تا2620)- بیزاری ازنسب(2720تا2722)-  بنهان داشتن گناهان(2943تا2944 بیروی ازهوای نفس(2661تا2664) تالیف قلوب(2902تا2906)-  ترساندن مومن(2788تا2790)- تغییرات حالات دل(2929)-تفسیرگناهان(2996تا3000)- توبه(2949تا2961)-  تهمت وبدگمانی(2765تا2767)- خلف وعده(2774تا2775)- داستانسرائی بزیان مومن(2752تا2754)- دشنام گوئی(2756تا2764)- -سرزنش(2741تا2744) سرکشی وستمگری(2625تا2628)--سفاهت(2603تا2606)- شتاب درکیفرگناه(2984تا2995)-  شری که مردم ازان ببرهیزند(2621تا2624)- شرک(2861تا2868)- شک(2869تا2877)- شماتت(2755)- ظلم(2438تا2660)- عاق والدین(2711تا2719)- عیبجوئی(2734تا2740)- عیب مردم گرفتن(3031تا3035)- عقوبت سریع گناهان(2811تا2812)- غیبت وبهتان(2745تا2751)- قساوت وسنگدلی(2435تا2437)- قطع رحم(2703تا2710)- قهروجدائی(2696تا2702)- - کسی که برای برادرخود خیر نخواهد(2768تا2773)- کسیکه دربروی برادرخود ببندد(2776تا2779)-کسیکه باسخ مثبت ببرادرخود بدهد(2780تا2783)-کسیکه دیگریرا ازچیز خود یا دیگری منع کند(2784تا2787) کسیکه قصد کار خوب یابد دارد(2945تا2948)-  کفر(2831تا2852)-اقسام کفر(2853)-ستونهای کفر(2854)-)- گمراهی(2878تا2879)- گناه نکردن اسانتر از توبه است(3004)- لمم یاگناه صغیره(2976تا2981)- محاسبه عمل(3009تا3031)-معافین ازبلا(3039تا3041)- مکر بیوفائی وفریبکاری(2665تا2670)- منافق تیره دل ومومن روشندل(2926تا2928)-  ناسازگاری(2596تا2597)- نافرمانی خدا برای فرمانبری بنده(2806تا2810)- نفاق(2693تا2695)- نفاق ومنافق(2855تا2860)- وسوسه وحدیث نفس(2930تا2934)-)-همنشینی باگنهکاران(2813تا2828)- گناهان(2402تا2432)-گناهان کبیره(2433تا2456)-خرد شمردن گناهان(2457تا2459)-اصراربرگناهان(2460تا2462)-اصول کفروارکان ان(2463تا2476)-ریا وخود نمائی(2477تا2494)-ریاست طلبی(2495تا2502)-حیله گری درطلب دنیابوسیله دین(2503تا)-کسیکه دم ازعدالت زند وعمل دیگر کند(2504تا2508)-خود نمائی دربحث وستیزه ودشمنی با مردم(2509تا2520)-غضب(2521تا2535)-حسد(2536تا2541)-عصبیت(2542تا2549)-کبر(2550تا2566)-عجب وخود بینی(2567تا2574)-

اخلاق درج2 کافی